Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin strony

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona farmaceutycznie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę farmaceutycznie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony farmaceutycznie.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie farmaceutycznie.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Usługi farmaceutyczne mgr farm. Jacek Adamski, NIP 8943206245, REGON 524640544, adres korespondencyjny: ul. Żernicka 178/6, 54-510 Wrocław, adres poczty elektronicznej: kontakt@farmaceutycznie.pl, tel. +48 696 076 905.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. Usługobiorcą jest Pacjent lub wspólnie z pacjentem jego Opiekun faktyczny (zw. dalej „Pacjentem”), którzy korzystają z Usługi za pośrednictwem serwisu oraz podanego przez siebie adresu poczty internetowej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług/porad farmaceutycznych (zw. dalej „Usługami”), prowadzonych przez farmaceutę (aptekarza, magistra farmacji):
   1. Poradę farmaceutyczną,
   2. Konsultację farmaceutyczną/rozbudowaną poradę,
  2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne. Kwota należna za świadczenie Usługi podana jest podczas procesu rezerwacji oraz w opisie każdej z Usług. Usługi te świadczone są w sposób zdalny, za pośrednictwem usług teleinformatycznych (adres mailowy, telefon).
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 2 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz polegającej na dokonaniu rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości, zaprzestania jej wysyłania, dokonania rezerwacji lub jej odwołania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi, wymienionej w rozdziale III pkt. 1 polegającej na poradzie farmaceutycznej zawierana jest na czas niezbędny do jej realizacji i ustalana jest podczas rezerwacji i uzgadniania szczegółów realizacji Usługi.
  4. Szczegółowy przebieg każdej z Usług dostępny jest w Warunkach porad.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. urządzenie (komputer, telefon, tablet itp.) z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. numer telefonu,
   4. przeglądarka internetowa,
   5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  6. Podczas korespondencji w celu wykonania Usługi Usługodawca przesyła pliki (zgody, formularze) w postaci plików w rozszerzeniu .pdf.
  7. Usługobiorca nie może brać udziału w Usłudze anonimowo ani pod pseudonimem. Pacjent składa zamówienie jako Usługobiorca niezarejestrowany – bez zakładania konta użytkownika. Dalsza Korespondencja będzie prowadzona drogą mailową, z podaniem danych niezbędnych do realizacji Usługi.
  8. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Pacjenta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Pacjenta.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@farmaceutycznie.pl lub pisemnie na adres ul. Żernicka 178/6, 54-510 Wrocław.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail Użytkownika, jego imię, nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny oraz treść zgłoszenia z podaniem daty realizacji Usługi.
  3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  6. Zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Użytkownik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (rezerwacji terminu) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 ustawy.
  7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji zanim usługa zostanie wykonana.
  8. W przypadku niedostarczenia wymaganych zgód i formularzy, Usługa przepada bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła być zrealizowana.
  9. Po zrealizowaniu usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem farmaceutycznie.pl korzystają z ochrony prawnej autorskiej i są własnością farmaceutycznie.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony farmaceutycznie.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony farmaceutycznie.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com