Warunki konsultacji, zakres usług i ich przebieg

 1. Porada farmaceutyczna (zw. dalej „Poradą”) - Usługa, która polega na udzieleniu przez farmaceutę krótkiej i zwięzłej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub kilku leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania, w odpowiedzi na pytania Pacjenta, po zebraniu wywiadu i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Porada obejmuje swoim zakresem jeden lub dwa powiązane ze sobą problemy terapeutyczne.

  Aby wziąć udział w Poradzie, należy zarezerwować usługę w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić ją w systemie szybkich płatności. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy formularz wywiadu Porady farmaceutycznej i niezbędne zgody, które należy poprawnie wypełnić i w odesłać kompletne na adres kontakt@farmaceutycznie.pl, najpóźniej do daty rezerwacji Porady. Przesłane formularze i zgody są niezbędne do zrealizowania Usługi. Akceptowane są pliki podpisane podpisem elektronicznym lub skany wydrukowanych i wypełnionych dokumentów. W wiadomości można dodatkowo opisać problem i zadać pytania, które nie znalazły się w formularzach. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, Porada farmaceutyczna zostanie udzielona w ciągu 5 dni roboczych od daty rezerwacji i przesłana w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód do daty rezerwacji Usługi, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana.

 2. Konsultacja farmaceutyczna (zw. dalej „Konsultacją”) - Usługa, która polega na udzieleniu przez farmaceutę informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub wielu leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania, w odpowiedzi na pytania Pacjenta, po zebraniu wywiadu i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Konsultacja jest rozbudowaną poradą farmaceutyczną i może obejmować swoim zakresem wiele problemów terapeutycznych. Konsultacja składa się z trzech części: z pytań Pacjenta wraz z wywiadem farmaceutycznym, zasadniczej konsultacji oraz zaleceń podsumowujących. Po Konsultacji, jeśli w trakcie jej przebiegu wyniknie taka konieczność, Pacjent otrzymuje dodatkowo raport (informację zwrotną) dla lekarza prowadzącego, który należy mu przekazać przy następnej wizycie.

  Aby wziąć udział w Konsultacji, należy zarezerwować usługę w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić ją w systemie szybkich płatności. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy formularz wywiadu Konsultacji farmaceutycznej oraz niezbędne zgody, które należy wypełnić i odesłać kompletne na adres kontakt@farmaceutycznie.pl, najpóźniej do daty rezerwacji Konsultacji. W wiadomości można dodatkowo opisać problem i zadać pytania, które nie znalazły się w formularzach. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, Konsultacja farmaceutyczna zostanie udzielona w ciągu 5 dni roboczych od daty rezerwacji i przesłana w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód do daty rezerwacji Usługi, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana.

 3. Przegląd lekowy (zw. dalej "Przeglądem") - Usługa, która polega na przeprowadzeniu przez farmaceutę analizy stosowanych przez Pacjenta leków i ocenie farmakoterapii pod kątem bezpieczeństwa stosowania, interakcji, działań niepożądanych i zasad prawidłowego stosowania. Przegląd lekowy dotyczy wszystkich leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które Pacjent stosuje. Podsumowanie Przeglądu obejmuje zalecenia dla Pacjenta oraz raport (informację zwrotną) dla lekarza prowadzącego.

  Aby wziąć udział w Przeglądzie, należy zarezerwować usługę w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić ją w systemie szybkich płatności. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy formularz wywiadu Przeglądu farmaceutycznego oraz niezbędne zgody, które należy wypełnić i odesłać na adres kontakt@farmaceutycznie.pl, najpóźniej do daty rezerwacji Przeglądu. W wiadomości można dodatkowo zadać pytania, które nie znalazły się w formularzach. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, Przegląd lekowy zostanie wykonany w ciągu 5 dni roboczych od daty rezerwacji i przesłany w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód do daty rezerwacji Usługi, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana.
  Przegląd lekowy przeprowadzany jest według wytycznych PTFarm jako przegląd typu prostego lub średniozaawansowanego w zależności od rozpatrywanej sytuacji.

 4. Usługa Nowy lek - Usługa, będąca trzyetapową konsultacją farmaceutyczną, zapewniającą pomoc dla Pacjenta, który otrzymał nowy produkt leczniczy. Skierowana jest do chorego, który w ramach terapii choroby przewlekłej otrzymał po raz pierwszy receptę wypisaną na lek wcześniej przez niego niestosowany. Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną i/lub nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) a także zmienioną drogę podania. Celem usługi jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii oraz ocena stosowania się do zaleceń terapeutycznych i udzielenie wsparcia w realizacji tych zaleceń. Usługa powinna być przeprowadzona w pierwszym miesiącu przyjmowania nowego leku. Usługa ta jest dostępna dla Pacjentów lub dla rodziców albo opiekunów. Na usługę Nowy Lek składają się trzy konsultacje: spotkanie wstępne (za pośrednictwem usług teleinformatycznych), interwencja po 7-14 dniach od spotkania wstępnego (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową), oraz kontrola po 14-21 dniach od spotkania interwencyjnego (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową).

  Aby wziąć udział w Usłudze Nowy Lek, należy zarezerwować usługę w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić ją w systemie szybkich płatności. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy formularz wywiadu farmaceutycznego Usługi Nowy lek oraz niezbędne zgody, które należy wypełnić i odesłać na adres kontakt@farmaceutycznie.pl, najpóźniej do daty rezerwacji Usługi Nowy lek. Po otrzymaniu dokumentacji Usługodawca skontaktuje się z Pacjentem o ustalonej podczas rezerwacji godzinie za pośrednictwem usług teleinformatycznych (telefonicznie lub przesyłając uprzednio link do spotkania online). Podczas spotkania ustalone zostaną terminy dwóch następnych konsultacji, a następnie przesłane formularze interwencji i kontroli, które również należy wypełnić i odesłać najpóźniej do umówionego na spotkaniu terminu. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, podsumowanie Usługi Nowy Lek zostanie wykonane w ciągu 5 dni roboczych od umówionej daty kontroli i przesłany w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód do daty rezerwacji Usługi, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana.
Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com